Home – En

22-23 września 2022

Konferencja Happiness at Work - II edycja
na temat Happiness at Hybrid Work

22-23 September 2022

Happiness at Work - II edition
all about Happiness at Hybrid Work

22-23 września 2022

Zarezerwuj swój bilet już teraz

Międzynarodowi prelegenci, najlepsze polskie praktyki, wiedza i inspiracje z zakresu budowania szczęśliwszych miejsc pracy.

Badania pokazują, że szczęście w pracy jest dobre zarówno dla pracowników jak i dla organizacji. Szczęśliwsi pracownicy są bardziej produktywni oraz kreatywni a szczęśliwsze miejsca pracy cechują się niższą absencją i niższą rotacją. Dowiedz się dlaczego i jak transformować Twoje miejsca pracy ku tym bardziej szczęśliwszym.

22-23 September 2022

Reserve your Ticket NOW!

Become inspired by our renowned International Speakers who will teach you best practices and inspire you to build happier workplaces no matter which hybrid work strategy you have selected.

Studies show that Happiness at Work benefits both employees and organisations. Happier employees are more productive and creative, and results show this leads to lower absenteeism and employee turnover. Find out during these two days why and how you can transform your workplace into a happier (hybrid) workplace!

Polscy i międzynarodowi

Nasi Prelegenci

Meet our worldclass

Speakers

Kasia Kern

Jest pierwszym polskim, certyfikowanym Chief Happiness Officerem, partnerem międzynarodowej firmy Woohoo Inc, która od 15 lat zajmuje się tematem Happiness at Work, doradzając m. in. firmom Lego, IKEA, IBM, BP, GSK i wielu innych. Współpracuje też na co dzień z kilkudziesięcioma Chief Happiness Officerami z różnych krajów, tworząc razem społeczność, której celem jest tworzenie szczęśliwszych miejsc pracy. Od 2018 promuje i rozwija ideę Happiness at Work w Polsce, organizując webinary, meet - upy, szkolenia otwarte a także warsztaty i programy bezpośrednio w firmach. Pracowała i pracuję między innymi dla: Sabre Polska, Alexander Mann Solutions, 4F, Sheraton Hotel World Wide, Aquanet, Ministerstwa Finansów, Xceedance, InFakt, British American Tabacco, Lynka, GE, BWI. Kasia jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest certyfikowanym facylitatorem oraz absolwentem kanadyjskiej Szkoły "The Art & Science of Coaching" prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją ICF). Posiada 17 letnie doświadczenie w biznesie, pracując w rolach Dyrektora HR w międzynarodowych i polskich organizacjach, między innymi w branżach: hotelarstwo i turystyka, outsourcing, IT, retail. W swoich rolach współpracowała z liderami i z najwyższą kadrą managerską tworząc i egzekwując strategię personalną, odpowiadając za rozwój pracowników i liderów, zarządzając talentami, kreując angażującą kulturę organizacyjną oraz tworząc dział HR partnerujący z biznesem. W swojej karierze miała okazję odbierać nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce przyznawaną przez Great Place to Work Institute. Od 2018 prowadzi własną działalność jako Konsultant HR i Happiness at Work, Executive Coach, Facylitator i Trener. Wierzy, że w Polsce jest miejsce na tworzenie Szczęśliwszych miejsc pracy. Prowadzi liczne warsztaty rozwojowe w zakresie Szczęścia w Życiu i Pracy, a także bierze udział w konferencjach w kraju i za granicą, jako uczestnik i prelegent.
is the first Polish certified Chief Happiness Officer, a partner of the international company Woohoo Inc, which has been dealing with the subject of Happiness at Work for 15 years, advising, among others. Lego, IKEA, IBM, BP, GSK and many others. She also works with dozens of Chief Happiness Officers from different countries on a daily basis, creating a community whose goal is to create happier workplaces. Since 2018, she has been promoting and developing the idea of Happiness at Work in Poland, organizing webinars, meet-ups, open trainings as well as workshops and programs directly in companies. She has worked and works for, among others: Saber Polska, Alexander Mann Solutions, 4F, Sheraton Hotel World Wide, Aquanet, the Ministry of Finance, Xceedance, InFakt, British American Tabacco, Lynka, GE, BWI. Kasia is a graduate of Psychology at the Jagiellonian University in Krakow. She is a certified facilitator and a graduate of the Canadian School "The Art & Science of Coaching" run by Erickson Coaching International (with ICF accreditation). She has 17 years of experience in business, working as the HR Director in international and Polish organizations, including in the following industries: hotel and tourism, outsourcing, IT and retail. In her roles, she cooperated with leaders and top management, creating and enforcing the personnel strategy, being responsible for the development of employees and leaders, managing talents, creating an engaging organizational culture and creating an HR department partnering with business. In her career, she had the opportunity to receive the Best Workplace in Poland award from Great Place to Work Institute. Since 2018, she has been running her own business as an HR Consultant and Happiness at Work, Executive Coach, Facilitator and Trainer. She believes that there is a place in Poland to create Happier Workplaces. She conducts numerous development workshops in the field of Happiness in Life and at Work, and also participates in conferences in Poland and abroad as a participant and speaker.

dr Paweł Fortuna

(pawelfortuna.pl) - Psycholog i trener biznesu. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Pasjonat psychologii pozytywnej, prowadzi badania na styku psychologii i kognitywistyki, rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej. Publikuje m.in. w Current Psychology, Journal of Consumer Behaviour, Postdigital Science and Education. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jego ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.
PhD - Psychologist and business trainer. Assistant professor at the Department of Experimental Psychology of the Catholic University of Lublin, lecturer at Kozminski University (MBA) and SWPS University (positive organization). Passionate about positive psychology, conducts research at the meeting point of psychology and cognitive science, develops his original concept of positive cyberpsychology. He publishes, among others, in Current Psychology, Journal of Consumer Behavior, Postdigital Science and Education. Author and co-author of several books, including co-editor of the first academic textbook in Poland, "Business Psychology". Three-time winner of the Teofrast Award for the best psychological book and four-time winner of the Book award for the Trainer of the Polish Society of Business Trainers. His latest book, “Optimum. The Idea of Positive Cyberpsychology" (2021, Polish Scientific Publishers PWN) was awarded the main prize in the "POSITIVE 2022" competition by the Polish Society of Positive Psychology. Member of ZAiKS, songwriter and composer (the biggest hit: "The Girl of the Shaman", 5 Fryderyks). Initiator of many social campaigns, including the Human Face of Business conference and the Psychological News Conference - Aktualia.

Lisette Sutherland

Jest pracującą zdalnie, urodzoną w Niemczech Amerykanką mieszkającą w Holandii – która jest totalnie zafascynowana tym, że można pracować z dowolnego miejsca. Jest autorką podręcznika “Work Together Anywhere”, regularnie prowadzi podcast zawierający wywiady z ekspertami od pracy zdalnej i prowadzi warsztaty na różne tematy dotyczące pracy zdalnej, takie jak praca hybrydowa, lepsze spotkania online i wirtualne przywództwo. Prowadziła prezentacje na wielu różnych wydarzeniach, od konferencji na całym świecie, po podcasty, spotkania online, wydarzenia z wykorzystaniem teleobecności i rzeczywistości wirtualnej, a następnie wróciła na ziemię na wykład TEDx w Kownie na Litwie. Przez 7 lat (2013-2020) Lisette pełniła funkcję Remote Office Manager w 100% zdalnej firmie Management 3.0, skupiającej się na pomaganiu organizacjom we wdrażaniu nowoczesnych strategii przywództwa. Obecnie pełni funkcję członka Transatlantyckiej Grupy Ekspertów UE/USA ds. przyszłości pracy, zrzeszonej przez Bruegla i German Marshall Fund of the United States. Jej firma, Collaboration Superpowers wspiera jednostki, zespoły i menedżerów w efektywnej współpracy na odległość – poprzez interaktywne warsztaty online prowadzone przez profesjonalnych licencjonowanych facylitatorów na całym świecie.
is a remote-working, German-born, Dutch-American, living in the Netherlands – who is totally jazzed by the fact that it’s possible to work from anywhere. She authored the Work Together Anywhere Handbook, hosts a regular podcast featuring interviews with remote-working experts, and facilitates workshops on a variety of remote working topics like hybrid working, better online meetings, and virtual leadership. She has given presentations at a wide range of events, from conferences and events all over the world, to podcasts, online meetups, telepresence events, virtual reality, and then back to earth for a TEDx talk in Kaunas, Lithuania. For 7 years (2013-2020), Lisette served as the Remote Office Manager for the 100% remote company, Management 3.0, focused on helping organisations implement modern leadership strategies. She is currently serving as a member of the EU/US Transatlantic Expert Group on the future of work brought together by Bruegel and the German Marshall Fund of the United States. Her company, Collaboration Superpowers, provides individuals, teams, and managers with a roadmap of how to work together anywhere – successfully through online, interactive workshops given by professional licensed facilitators all over the world.

Filip Walkowicz

Dyrektor Akamai Technologies w Polsce, zatrudniającego 1000 pracowników w Polsce. Firma Akamai Technologies zajmuje się bezpieczeństwem w sieci, przechowywaniem oraz przyspieszaniem ruchu internetowego. Akamai obsługuje około 25% światowego ruchu w Internecie, będąc największą platformą tego typu wraz 250.000 serwerami rozmieszczonymi po całym świecie. Firma od 5 lat wyróżniana jest przez Instytut Great Place to Work wśród 5 najlepszych pracodawców w Polsce, zatrudniających powyżej 500 pracowników oraz najlepszego miejsca pracy dla młodych ludzi. Członek zarządu stowarzyszenia ASPIRE zrzeszającego firmy z branży BPO i IT/R&D oraz członek wiceprezes zarządu Koła 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego Zespół Szkół Społecznych im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz tenisa ziemnego.
Director of Akamai Technologies in Poland, employing 1000 employees in Poland. Akamai Technologies deals with network security, storage and acceleration of Internet traffic. Akamai handles approximately 25% of the world's Internet traffic, being the largest platform of its kind with 250,000 servers located all over the world. For 5 years, the company has been awarded by the Great Place to Work Institute among the 5 best employers in Poland, employing over 500 employees and the best workplace for young people. Member of the board of the ASPIRE organization associating companies from the BPO and IT / R & D industry and a member of the vice-president of the board of the 64 Społeczne Towarzystwo Oświatowego running the Zespół Szkół Społecznych im. Juliusz Słowacki in Krakow. Downhill skiing and tennis instructor.

dr Magda Ferretti -

Psycholog organizacji i fanka pracy hybrydowej, od 2018 roku pracuje z firmami, menedżerami i pracownikami, którzy pracują zdalnie i wracają do biur. Autorka pracy doktorskiej nt. przywództwa w zespołach rozproszonych z 2015 roku (SGH) i kursu online na Udemy "Happy Hybrid Teams". Ma 8 lat doświadczenia jako Project Manager i Account Manager międzynarodowych zespołów rozproszonych w Citibanku. Prowadzi zajęcia dla studentów Psychologii Biznesu "Home office and virtual team management" w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jest opiekun merytoryczną studiów podyplomowych “Hybrid work manager” w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie.
PhD - Organizational psychologist and fan of hybrid work, since 2018 she has been working with companies, managers and employees who work remotely and return to their offices. Author of a PhD thesis on leadership in distributed teams from 2015 (SGH) and the online course on Udemy "Happy Hybrid Teams". She has 8 years of experience as Project Manager and Account Manager of international teams dispersed in Citibank. She conducts classes for students of Business Psychology "Home office and virtual team management" at the University of Economics and Humanities in Warsaw. She is the program director of postgraduate studies "Hybrid work manager" at the Tischner European University in Krakow.

Andrzej Butra

Trener, doradca biznesu, coach, mentor. Specjalizuje się w consultingu biznesowym, szkoleniach indywidualnych i zespołowych, coachingu oraz mentoringu z wykorzystaniem narzędzi Harrison Assessment. Realizuje projekty z zakresu Workplace Change Management, wspierając firmy w budowaniu zespołów w nowym środowisku pracy, rozwijaniu managerów oraz usprawnianiu komunikacji w zmianie. Pasjonat tworzenia i doskonalenia kultury pracy firm. Szkoli w języku polskim i angielskim.
Trainer, business advisor, coach, and mentor. He is specialized in business consulting, individual and team training, coaching and mentoring using Harrison Assessment tools. He implements projects in the field of Workplace Change Management, supporting companies in building teams in a new work environment, developing managers and improving communication during change. Passionate about creating and improving the work culture of companies. Trains in Polish and English.

Małgorzata Czernecka

Właścicielka Human Power, kilkanaście lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami pracowników i rozwoju biznesów, m.in. jako wiceprezes zarządu, psycholog, certyfikowany trener, coach indywidulany i grupowy z ponad 11-letnim doświadczeniem
Malgorzata is an expert in personal energy, well-being, and psycho-immunology with over 11 years teaching these subjects at The University of Lodz. She is the Founder of Human Power, a company established to develop the potential of employees through programs, trainings and inspiring lectures based on the latest research findings from the areas of neuropsychology, behavioral psychology, sports medicine, ergonomics and nutrition. Malgorzata is a firm believer in helping to create exceptionally friendly, modern and motivating working environments, which promote high levels of involvement and motivation for employees.

Katarzyna Elżbieta Mikrut

Specjalista d/s regulacji układu nerwowego | Provider TRE® | Facylitator HAE | Praktyk Access Bars® |Coach| Trener biznesu Katarzyna specjalizuje się w uwalnianiu ograniczeń myśli i ciała. Od ponad 13 lat jej misją jest pomoc w odnajdywaniu bezpieczeństwa w sobie poprzez pracę z ciałem i przywracanie równowagi układu nerwowego oraz zmianę przekonań z niezdrowych na wspierające/zdrowe, budowanie poczucia wartości i odkrywania swoich talentów. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest działanie autonomicznego układu nerwowego, samoregulacja, koregulacja i neurocepcja, czyli odkrycia teorii poliwagalnej dr Stephana Porgesa, które to zrewolucjonizowały spojrzenie na powodzenie w zakresie redukcji stresu, przywracania zdrowia psychicznego i fizycznego oraz tworzenia zdrowych relacji i organizacji. W tym obszarze Kasia jest wykładowcą tematu w programie Executive Legal MBA Rzeczpospolitej, oraz na wszystkich dostępnych kierunkach w Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego – jako pre-kurs online. Od 2018 wspiera dzieci, młodzież, rodziców i rady pedagogiczne w ramach programu „Bezpieczny Kraków” finalizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w tematach: Nowych form agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposobów radzenia sobie z nimi, Uzależnień Behawioralnych oraz jako współautor programu: Jak wspierać rówieśników, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym, Depresja, wykluczenie, presja, cyberprzemoc, Depresje, myśli samobójcze i samookaleczenia wśród młodzieży i nastolatków – jak wspierać młodych ludzi w kryzysie psychicznym.
Nervous system regulation specialist | Provider TRE® | HAE facilitator | Access Bars® Practitioner | Coach | Business coach. Katarzyna specializes in releasing the limitations of thoughts and body. For over 13 years, her mission has been to help find safety in oneself by working with the body and restoring the balance of the nervous system, as well as changing beliefs from unhealthy to supportive / healthy, building self-esteem and discovering your talents. Her special areas of interest are the functioning of the autonomic nervous system, self-regulation, co-regulation and neuroception, i.e. the discoveries of dr. Stephan Porges's polyvagal theory, which revolutionized the view of success in reducing stress, restoring mental and physical health, and creating healthy relationships and organizations. In this area, Kasia is a lecturer in the Executive Legal MBA program of Rzeczpospolita, and in all available courses at the University of Vocational Education - as an online pre-course. Since 2018, she has been supporting children, adolescents, parents and pedagogical councils as part of the "Safe Krakow" program finalized by the Department of Safety and Crisis Management of the City of Krakow in the topics: New forms of aggression and violence among children and adolescents and ways of dealing with them, Behavioral Addictions and as a co-author of the program: How to support peers who find themselves in a mental crisis, Depression, exclusion, pressure, cyberbullying, Depression, suicidal thoughts and self-harm among adolescents and teenagers - how to support young people in a mental crisis.

Oren Appel

Keynote Speaker z Izraela i założyciel "PLUS Consulting" - firmy konsultingowej ds. rozwoju organizacji, specjalizującej się w narzędziach i metodach dla organizacji zajmujących się szczęściem w miejscu pracy i psychologią pozytywną. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w szkoleniach i doradztwie. Jest współzałożycielem UPPINESS - up your game at work - gry online uczącej praktyk, które zwiększają szczęście w pracy. Współpracuje z organizacjami w następujących obszarach: + Finding the PLUS - gra szczęścia w miejscu pracy + Pozytywna Psychologia Organizacji + Pozytywne przywództwo + Feedforward + Trening mocnych stron + Trening uważności i Flow + Warsztaty nt. szczęścia w pracy + Gra online “Uppiness”
Oren Appel is Keynote Speaker from Israel and Founder of "PLUS Consulting" - an Organization Development Consulting company specializing in Workplace Happiness and Positive Psychology tools and methods for organizations. He has over 20 year of experience in training and consulting. He is Co-Founder of the UPPINESS - up your game at work - online happiness game. He is working with organizations in the area of: + Finding the PLUS - work place happiness game + Organizational Positive Psychology + Positive Leadership + Appreciative iniquity and Feedforward + Strengths Coaching + Mindfulness and Flow training + Happiness at work worhshops + Uppiness online game

Gosia Luberda

Voice Coach, Trenerka Jogi Śmiechu i promotorka kultury budowania szczęśliwych środowisk pracy happiness at work. Od wielu lat uczy liderów i profesjonalistów jak korzystać z języka ekspresji ciała i głosu ludzkiego jako narzędzi podnoszenia kompetencji relacyjnych, w celu rozwijania efektywnej i świadomej komunikacji. Posiada dar generowania w ludziach energii, radości i entuzjazmu. Jej szkolenia to unikatowe i praktyczne procesy rozwojowe, w czasie których oferuje kreatywne i innowacyjne narzędzia, korzystając z tak efektywnych modeli uczenia się jak: experiential learning, warm cognition i edutainment. Ukończyła Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji na kierunku Technik Artystycznych i Widowisk Scenicznych i specjalizację w zakresie aktywnych i kreatywnych metod prowadzenia grup w nurcie Counseling Group w Instytucie Gestalt w Wenecji Mestre. Na międzynarodowego Trenera Jogi Śmiechu szkoliła się u samego Richarda Romagnoli, ambasadora Jogi Śmiechu, TEDx Speaker i best – selling autora. Jej wieloletnią nauczycielką w obszarze języka ekspresji wokalnej i świadomej komunikacji.
Voice Coach, Laughter Yoga Teacher and a promoter of the culture of happy workplaces. For many years now she's been teaching leaders and professionals how to use the language of body and voice expression as tools to increase level of relation competences in order to develope effective and conscious communication. She has the gift of generate energy, happiness and enthusiasm in people. Her trainings are a uniqe and practical development process during which she offers creative and innovative tool, using effective coaching models such as: experiential learning, warm cognition and edutainment. She graduated from Ca’ Foscari University in Venice on Artistic techniques and stage spectacles faculty. She's specialised in active and creative methods of guiding groups in the Counseling Group stream in Gestalt Institute in Venice Mestre. To become an Internationa Laughter Yoga Teacher she was trained by Richard Romagnoli – Laughter Yoga Ambassador, TEDx Speaker, best-selling author. She is a longstanding teacher in the field of vocal expression and coscious communication.

Sylwia Rogala – Marciniak

Mentorka Mindfuless, Dyrektorka Studium Nauczycielskiego Mindfulness Based Stress Reduction PL. Certyfikowana Nauczycielka MBSR oraz MBCL. Trenerka biznesu i wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Łódzkim. Była Prezeska Polskiego Instytutu Mindfulness. Wcześniej pełniła też rolę Dyrektorki Izby Coachingu w Łodzi. Autorka bestsellera coachingowego. Pomaga osobom w kryzysie, zmianie, wypaleniu, przeciążeniu mentalnym i emocjonalnym. Uczy w jaki sposób opanować umysł i przywrócić spokój. Pokazuje jak zatrzymać błędne koło chronicznego stresu i jak zarządzać własną gospodarką energetyczną. Pokazuje jak w biznesie puszczać napięcie i radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Wspiera w podnoszeniu samoświadomości i odzyskaniu kontaktu z ciałem. Prowadzi autorskie procesy indywidualne uczące budować osobistą odpornośc psychiczną, warsztaty uczące redukcji stresu dla firm oraz licencjonowane kursy mindfulness.
Mindfulness mentor, director of the Mindfulness Based Stress Reduction PL Teacher Training Center. Certified MBSR and MBCL Teacher. Business trainer and academic lecturer at the University of Lodz. Former President of the Polish Mindfulness Institute. Previously, she was also the Director of the Coaching Chamber in Łódź. Author of a coaching bestseller. She helps people in crisis, change, burnout, mental and emotional overload. She teaches you how to control your mind and restore peace. She shows how to stop the vicious cycle of chronic stress and how to manage your own energy economy. She shows how to let go the tension in business and deal with crisis situations. She supports raising self-awareness and regaining contact with the body. She conducts her own individual processes teaching how to build personal mental resistance, workshops on stress reduction for companies and licensed mindfulness courses.

Barbara Dolata

HR Partner, Coach Kognitywny, Certyfikowany Trener Points of You®, Licencjonowany Konsultant Mental Toughess (MTQ 48). Pomagam w odkrywaniu potencjału, znalezieniu odpowiedzi na pytanie: „ Czego chcesz?” i co sprawia, że możesz zacząć realizować swój plan. Efektywność upatruję w wystandaryzowanych narzędziach oraz swoim ponad 20 letnim doświadczeniu w przekładaniu myślenia na działanie. Działam pod marką Wiem czego chcę. Moje doświadczenie zawodowe to praca w działach HR PepsiCo., Banku Śląskim, Plivie Kraków (dziś izraelska TEVA ). Ponad 1000 procesów rekrutacyjnych, outplacement dla blisko 600 osób. Specjalizacja: identyfikacja potencjału rozwojowego (Development Center), doradztwo organizacyjne i personalne, rekrutacja. Prowadzę warsztaty szkoleniowe związane z pracą zespołową, komunikacją, zagadnieniami w obszarze ZZL oraz warsztaty w ramach Points of You® Academy. Od 5 lat pracuję również „po drugiej stronie lustra”, z klientem indywidualnym. Prowadzę konsultacje i autorskie warsztaty w zakresie doradztwa kariery , rozwoju oraz siły i odporności psychicznej. Byłam mentorem dla studentów Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, studia podyplomowe. Prelegent na wielu konferencjach rozwojowych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch cudownych nastolatków. Pasjonatka aromoterapii i zapachów niszowych.
HR Partner, Cognitive Coach, Certified Points of You® Trainer, Licensed Mental Toughess Consultant (MTQ 48). She helps in discovering the potential, finding the answer to the question: "What do you want?" and what makes you start implementing your plan. She sees efficiency in standardized tools and over 20 years of her experience in translating thinking into action. She operates under the brand name I know what I want. Her professional experience is working in the HR departments of PepsiCo., Bank Śląski, Pliva Kraków (today the Israeli TEVA). Over 1000 recruitment processes, outplacement for nearly 600 people. Specialization: identification of development potential (Development Center), organizational and personnel consulting, recruitment. She conducts workshops related to teamwork, communication, issues in the area of HRM and workshops as part of the Points of You® Academy. For 5 years she has also been working "on the other side of the mirror" with an individual client. She conducst consultations and proprietary workshops in the field of career counseling, development as well as mental strength and resilience. She was a mentor for students of the Bureau of Vocational Promotion of Students and Graduates of the University of Wrocław. Lecturer at the University of Europe in Krakow, postgraduate studies. Speaker at many development conferences. A graduate of the Jagiellonian University and a graduate of Postgraduate Studies: Personnel Management at the University of Economics in Krakow. Privately, a happy wife and mother of two wonderful teenagers. Passionate about aromatherapy and niche fragrances.

Sylwia Rybak

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) oraz coach (Erickson College Certificate). Od ponad 15 lat menadżer projektów rozwojowych. Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych, projektowaniu i wdrażaniu zmiany w organizacjach oraz projektach związanych z diagnozą i budowaniem odporności psychicznej zarówno klientów indywidualnych jak i w projektach skierowanych do organizacji. Od 2014 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International zajmującej się badaniami nad odpornością psychiczną. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 oraz ILM72. Opiekun kierunku studiów podyplomowych “Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów” w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
Certified trainer (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), consultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) and coach (Erickson College Certificate). Development project manager for over 15 years. She specializes in training and consulting projects, designing and implementing changes in organizations, and projects related to the diagnosis and building of mental toughness, both for individual clients and for projects aimed at organizations. Since 2014, Business Development Partner of the British consulting company AQR International dealing with research on mental toughness. Licensed user and Master Trainer of MTQ48 and ILM72 psychometric tools. Tutor of the postgraduate studies "Positive Psychology: Building Well-Being and Overcoming Crises" at the WSB University in Warsaw.

dr Malwina Puchalska-Kamińska

Psycholożka, trenerka, współpracuje z Uniwersytetem SWPS. Prowadzi badania na temat zaangażowania i poczucia sensu pracy. Członkini European Association of Work and Organizational Psychology i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej. Współzałożycielka Job Crafting Polska – organizacji promującej takie wartości w pracy jak autonomia, odpowiedzialność i poczucie sensu pracy. Prowadzi szkolenia dla liderów i pracowników HR w temacie budowania kultury zaangażowania w organizacji. Pracując w StresLabie na Uniwersytecie SWPS, współtworzyła on-line’owy program profilaktyki wypalenia zawodowego (Medstres) dla pracowników służb medycznych. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy naukowej dotyczącej zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników.
Psychologist, trainer, cooperates with the SWPS University. Conducts research on commitment and the sense of meaning in work. Member of the European Association of Work and Organizational Psychology and the Polish Association of Positive Psychology. Co-founder of Job Crafting Polska - an organization that promotes such values at work as autonomy, responsibility and sense of work. He conducts trainings for HR leaders and employees on building a culture of involvement in the organization. Working at StresLab at the SWPS University, she co-created the on-line burnout prevention program (Medstres) for medical service employees. He deals with the dissemination of scientific knowledge regarding mental health and well-being of employees.

Agnieszka Łądka-Barańska

Ekspertka Job Crafting, Konsultantka HR, Trenerka, Psycholożka, badaczka, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w obszarze proaktywnych zachowań pracowników. Jest współzałożycielką Job Crafting Polska, gdzie zajmuje się propagowaniem w Polsce nowej metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy - Job Crafting. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji ukierunkowane na wzrost m.in. poziomu zaangażowania, poczucia współodpowiedzialności w pracy. Prowadzi warsztaty pokazujące jak zadbać o własny dobrostan w pracy i jak systemowo podejść do tworzenia warunków w organizacji, które zwiększają zachowania proaktywne pracowników i pracownic w tym kierunku.
Job Crafting expert, HR consultant, trainer, psychologist, researcher, doctoral student at the Institute of Psychology at the University of Gdańsk. Conducts research in the area of proactive employee behavior. She is a co-founder of Job Crafting Polska, where she promotes in Poland a new method of building commitment and sense of work - Job Crafting. Designs positive psychological interventions for business and education aimed at the growth of, among others, level of commitment, sense of shared responsibility at work. Conducts workshops showing how to take care of your own well-being at work and how to systematically approach creating conditions in the organization that increase the proactive behavior of employees in this direction.

Justyna Królak

Pionier Happiness at work w polskiej administracji. Trener umiejętności miękkich, coach, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych certyfikowanych przez Kasię Kern i Woohoo Inc. Happiness Managerów. Od ponad dwudziestu lat pracuje w administracji publicznej, od ponad dziesięciu na stanowisku kierowniczym w obszarze HR w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie od dwóch lat promuje Happiness at work. Pasjonatka psychologii, fizyki kwantowej i muzyki.
Pionier Happiness at work in Polish administration. Soft skills trainer, coach, graduate of postgraduate studies in Management Psychology at the University of Wrocław, one of the first to be certified by Kasia Kern and Woohoo Inc. Happiness Managers. For over twenty years he has been working in public administration, for over ten years in a managerial position in the HR area at the Częstochowa City Hall, where he has been promoting Happiness at work for two years. Passionate about psychology, quantum physics and music.

Michalina Jabłońska - Sprawnik

Pasjonatka i praktyk pracoszczęścia i szczęścia życiu. Jedna z pierwszej dwunastki certyfikowanych w Polsce przez Kasię Kern i Woohoo Inc. Happiness Oficerów. Promotor happiness at work i happiness at life. Od kilku lat aktywnie działający Chief Happiness Officer. Obecnie HR Manager w firmie Prodata Consult. Od 10 lat szczęśliwa żona i matka, fanka psychologii pozytywnej, mindfulness oraz work life integration i pasjonat szkoleń miękkich. Człowiek o dużej ilości pozytywnej energii i uśmiechu na twarzy :-)
A passionate practitioner who practices work and happiness in life. One of the top twelve certified in Poland by Kasia Kern and Woohoo Inc. Happiness Officers. Promoter of happiness at work and happiness at life. The Chief Happiness Officer has been active for several years. Currently HR Manager at Prodata Consult. A happy wife and mother for 10 years, a fan of positive psychology, mindfulness and work life integration, and passionate about soft training. A human with a lot of positive energy and a smile on his face :-)

Anna Bednarz

Certyfikowana trenerka biznesu i certyfikowana facylitatorka, doświadczona ekspertka HR. Od 15 lat związana z obszarem HR (doświadczenie zawodowe zdobywała w agencjach rekrutacyjnych oraz wewnętrznych działach personalnych polskich i międzynarodowych organizacji). Zajmowała się poszukiwaniem, selekcją i rekrutacją pracowników, wdrażaniem ich do organizacji, rozwijaniem talentów, oceną kompetencji i potencjału pracowników poprzez AC/DC oraz testy psychometryczne, a także pracą indywidualną w pracownikami wymagającymi wsparcia w zakresie kompetencji miękkich. Obecnie jako konsultantka wspiera managerów i ich zespoły w usprawnianiu procesów HR w małych i średnich firmach. Ponad 10 lat prowadzi szkolenia umiejętności miękkich (m.in. zarządzanie sobą w czasie, prezentacje i wystąpienia publicznych, selekcja i rekrutacja pracowników, facylitacja spotkań oraz facylitacja graficzna i myślenie wizualne w biznesie). Od 2020 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera, gdzie prowadzi zajęcia 'Zarządzanie Karierą' i pomaga studentom zaplanować kolejne kroki kariery i rozwoju zawodowego. od 2018 roku jako facylitatorka pomaga klientom pracować efektywniej, wykorzystywać potencjał zespołu, angażować ludzi w projekty i inspirować ich do wykorzystywania myślenia wizualnego w biznesie. Prowadziła facylitacje w grupach od 5-ciu do 60-ciu osób na różnych szczeblach organizacyjnych (z pracownikami produkcyjnymi, specjalistami, inżynierami, managerami średniego i wysokiego szczebla oraz dyrektorami) w trakcie spotkań jednorazowych oraz cyklicznych. Prowadzi zajęcia fakultatywne z technik facylitacyjnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie których uczy studentów wykorzystania facylitacji w przyszłej pracy i projektach
Certified business trainer and certified facilitator, experienced HR expert. For 15 years associated with the HR area (she gained professional experience in recruitment agencies and internal HR departments of Polish and international organizations). She dealt with the search, selection and recruitment of employees, implementing them into the organization, developing talents, assessing the competences and potential of employees through AC / DC and psychometric tests, as well as individual work with employees who require support in the field of soft skills. Currently, as a consultant, she supports managers and their teams in improving HR processes in small and medium-sized companies. For over 10 years he has been conducting soft skills training (including time management, presentations and public speeches, selection and recruitment of employees, meeting facilitation as well as graphic facilitation and visual thinking in business). Since 2020, he has been cooperating with the Fr. J. Tischner, where he conducts 'Career Management' classes and helps students plan their next career and professional development steps. Since 2018, as a facilitator, she helps clients work more effectively, use the team's potential, engage people in projects and inspire them to use visual thinking in business. She conducted facilitation in groups of 5 to 60 people at various organizational levels (with production employees, specialists, engineers, middle and high level managers and directors) during one-off and regular meetings. He conducts optional classes in facilitation techniques at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, during which he teaches students to use facilitation in future work and projects.

Alexander Kjerulf

Pochodzi z Danii z jednego z najszczęśliwszych krajów na świecie i jest założycielem i CEO firmy Woohoo inc światowego eksperta w dziedzinie Happiness at work. Alex jest keynote speakerem na konferencjach i konsultantem, prezentującym i prowadzącym warsztaty na całym świecie w zakresie Happiness at Work dla kadry managerskiej, zarządów, działów HR i pracowników. Klientami Alexa były i są między innymi: Hilton, Microsoft, LEGO, IKEA, Shell, HP and IBM. Alex prowadził swoje działania już w 50 krajach na świecie, a w tym roku pierwszy raz będzie keynote speakerm w Polsce na pierwszej polskiej konferencji z zakresu Happiness at Work. między innymi dla takich klietnów jak: IBM, LEGO, IKEA, Microsoft. Alex jest także autorem 4 książek włączając w to światowy bestseller Happy Hour is 9 to 5. Dla tych którzy chcieliby poćwiczyć wymowę jego nazwiska (Kjerulf), wymawia się go jak "care-oolf". Więcej o trudnych duńskich słowach takich jak Arbejdsglade dowiecie się na naszej konferencji! :)
Alexander comes from Denmark, one of the happiest countries in the world, He is the founder and CEO of Woohoo inc a global leader in the field of Happiness at Work. Alex is a consultant, keynote speaker at conferences, conducting workshops around the world in the field of Happiness at Work for managers, organisations and employees. Alex is also the author of 4 books including the world bestseller Happy Hour is 9 to 5. For those who would like to practice pronouncing his name (Kjerulf), he is pronounced like "care-oolf". You will learn more about difficult Danish words like Arbejdsglade at our conference! Alex's clients include world famous brands such as Hilton, Microsoft, LEGO, IKEA, Shell, HP and IBM. Alex has presented or spoken in over 50 countries around the world, and this year he will be the keynote speaker for the first time in Poland on our Happiness at Work conference. :)

dr Anna Hildebrandt-Mrozek

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Doświadczona edukatorka, coach, trener i doradca nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Naukowiec i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji. Autorka realizowanego w szkołach programu "Happiness at School®", którego celem jest poprawa dobrostanu i poczucia szczęścia całego środowiska szkoły. Certyfikowany trener zawodowy, autorka książki, prelegentka.
Doctor of economic sciences, specializing in labor market economics, a graduate of the University of Gdańsk and the School of Business Trainers at the Kozminski University in Warsaw. Completed Postgraduate European Studies (1998) at Odense University (Denmark), Language Studies (1996) at Uniwersitá per Stranieri in Perugia (Italy) and Postgraduate Studies in Positive Psychology (2019) at SWPS University of Social Sciences and Humanities. A graduate of Chief Happiness Manager Academy, crowned with international certification. The first Chief Happiness Officer in the field of education in Poland. Initiator of the National Week of Happiness at School. Experienced educator, coach, trainer and advisor to teachers, principals and parents in the field of positive psychology and enhancing well-being. Scientist and practitioner with over 20 years of experience in education. The author of the "Happiness at School®" program implemented in schools, which aims to improve the well-being and happiness of the entire school environment. Certified professional trainer, author of the book, speaker.

Katarzyna Kamień-Rybka

HR Business Partner, od początku kariery zawodowej związana z firmami produkcyjnymi o różnym profilu działalności. W swojej pracy zawsze szuka rozwiązań wspierających biznes w osiąganiu założonych celów i jednocześnie sięga po narzędzia psychologii pozytywnej, dbając o rezultaty i relacje, co buduje szczęście w pracy. W życiu kieruje się wartościami, a jej pasją jest docenianie innych i wspieranie w odkryciu życiowego powołania. Jest certyfikowanym coachem i trenerem w John Maxwell Team a także Chief Happiness Oficerem. Prywatnie szczęśliwa żona, mama trójki dzieci i posiadaczka niezależnego i upartego owczarka niemieckiego.
HR Business Partner, from the beginning of her professional career associated with production companies with various business profiles. In her work, she always looks for solutions that support business in achieving its goals and at the same time uses the tools of positive psychology, caring for results and relationships, which builds happiness at work. In life, she is guided by values, and her passion is to appreciate others and support in discovering her life calling. He is certified coach and trainer in John Maxwell Team as well as Chief Happiness Officer. Privately, a happy wife, mother of three children and the owner of an independent and stubborn German Shepherd.

Renata Marcinowska

Jedna z pierwszej dwunastki Chief Happiness Officer certyfikowanych w Polsce przez Kasię Kern i Woohoo Inc. Jej misją jest uświadomienie, że praca może być Szczęściem, a własny dobrostan powinien być jego integralną częścią. Swoje doświadczenie wykorzystuje i rozwija łącząc miłość do jedzenia i gastronomii z budowaniem zaangażowania i Szczęścia zespołów. Od 7 lat tworzy i rozwija start-upy gastronomiczne w Polsce. Od ponad 3 lat jest związana z Restaurant Clubem - organizatorem największych Festiwali restauracyjnych na świecie m.in. Restaurant Week czy World Class Cocktail Festival. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Obecnie kontynuuje naukę na kierunku: Psychoterapii. Tematem Szczęścia w pracy dzieliła się w wielu podcastach, webinarach oraz na warsztatach dla studentów i pracowników m.in. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czy sieci Marriott International Polska.
One of the top twelve Chief Happiness Officers certified in Poland by Kasia Kern and Woohoo Inc. Her mission is to realize that work can be Happiness, and your own well-being should be an integral part of it. She uses and develops his experience by combining love for food and gastronomy with building commitment and Happiness of teams. For 7 years, she has been creating and developing gastronomic start-ups in Poland. For over 3 years she has been associated with the Restaurant Club - the organizer of the largest restaurant festivals in the world, including Restaurant Week or World Class Cocktail Festival. A graduate of the University of Economics in Poznań in the field of Economics and Human Resource Management. Currently, he is continuing his studies in the field of Psychotherapy. She shared the topic of Happiness at work in many podcasts, webinars and workshops for students and employees, incl. University of A. Mickiewicz, the University of Economics in Poznań, or the Marriott International Polska chain.

Barbara Tomaszewska

Senior HR Partner Biznesowy w Orange Polska, certyfikowana Menedżerka ds. Szczęścia. Od kilkunastu lat wspiera menedżerów we wszystkich tematach związanych z zarządzaniem zespołami. Pracuje z ludźmi i dla ludzi, dlatego relacje są dla niej największą wartością i narzędziem do realizacji celów biznesowych, które wynikają ze strategii firmy. Współtwórczyni autorskiego projektu „hello be happy” oraz programu wellbeingowego w Orange. Razem z Kamilą Gajc przekonuje, że szczęście w pracy jest możliwe, można mu nadać realny kształt i przynosi korzyści dla biznesu. Prywatnie fanka buldogów francuskich i majsterkowania.
Senior HR Business Partner at Orange Polska, certified Happiness Manager. For over a dozen years he has been supporting managers in all topics related to team management. She works with people and for people, which is why relationships are her greatest value and a tool to achieve business goals that result from the company's strategy. Co-creator of the original project "hello be happy" and the wellbeing program in Orange. Together with Kamila Gajc, he argues that happiness at work is possible, it can be given a real shape and benefits the business. Privately, a fan of French bulldogs and DIY.

Kamila Gajc

Kierownik Projektu w Orange Polska, certyfikowana Menedżerka ds. Szczęścia. Od kilku lat związana z zespołami biznesowymi (Sprzedaż, Marketing, Digitalizacja). W działaniu stawia na „luz & sens”, czyli konkretne narzędzia, praktyczne rozwiązania i współpracę w rytmie flow. Lubi przełamywać schematy i wprowadzać do pracy trochę szaleństwa 😉. Mówią o niej „energia, pomysłowość, standard deluxe”. Współtwórczyni autorskiego projektu „hello be happy” oraz programu wellbeingowego w Orange. Razem z Basią Tomaszewską przekonuje, że szczęście w pracy jest możliwe, można mu nadać realny kształt i przynosi korzyści dla biznesu. Prywatnie fanka kolorów i electro swingu.
Project Manager at Orange Polska, certified Happiness Manager. For several years associated with business teams (Sales, Marketing, Digitalization). In action, it focuses on "play & sense", that is, specific tools, practical solutions and cooperation in the rhythm of flow. He likes to break patterns and introduce a bit of madness to work 😉. They call it "energy, creativity, deluxe standard". Co-creator of the original project "hello be happy" and the wellbeing program in Orange. Together with Basia Tomaszewska, he argues that happiness at work is possible, it can be given a real shape and brings benefits to business. Privately, a fan of colors and electro swing.

Karolina Manikowska

Dyrektor Działu Marketingu, oraz Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy w Nowym Stylu jednego z największych producentów wyposażenia biurowego w Europie. Zarządza działem odpowiedzialnym za: prowadzenie badań miejsc pracy, doradztwo dla klientów w zakresie trendów w przestrzeni biurowej, zarządzanie procesem zmiany w związku z nowym modelem pracy. Kieruje także zespołem projektantów/architektów, którzy wspierają klientów w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni biurowych. Jej zespół ma charakter interdyscyplinarny i składa się z psychologów, kulturoznawców, projektantów, architektów, trenerów oraz nastawiony jest na wspieranie klientów wiedzą specjalistyczną z obszaru Workplace. Jest ekspertem z dziedziny Strategii Środowiska Pracy, występuje na wielu konferencjach (np. DesignWeek w Mediolanie, 4Design Days, Administrative Directors Summit) oraz tworzy wiele artykułów i wypowiada się w prasie (m.in. Harvard Businees Review, Forbes). Od ponad 14 lat Karolina jest także trenerem biznesu i konsultantem zarządzania i zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu zarządzania oraz doradztwem dla wielu firm m.in. prowadziła liczne projekty konsultingowe związane z reorganizacją i zarządzaniem zmianą  (projekt outplacement realizowany w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce). Pełniła funkcję Eksperta w Radzie Programowej studiów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Wyższej Szkoły Europejskiej. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego.
The Marketing Department and the Workspace Research and Consulting Department in Nowy Styl Group of one of the office producers in Europe. He manages the local department of the place for: work management, advising clients on office trends, substitute changes in replacing space with a new work model. She also guides students of designers / architects who support clients in the projects of attractive office spaces. It is interdisciplinary in nature and consists of psychologists, cultural experts, architects, trainers, and a team of designers specialized in specific workplaces. He is an expert in the field of Work Environment Strategies, eg DesignWeek in Milan, 4Design Days, Summit of Administrative Directors and creates. For over 14 years, Karolina has also been a business trainer and the management and management of resource management systems and consulting for many companies, including She conducted consulting projects related to improvements and changes (outplacement project during the stay during the repair). She was an Expert in the Program Council of the "Human Resource Management" studies at the European University. Lecturer at the Jagiellonian University, Polish Academy of Sciences, Kozminski University.

Anna Jankowiak

CEO Grywit (grywalizacja), CEO Aminnosys (systemy dla branży medycznej i farmaceutycznej w Afryce i Azji) , CEO Justmotive (programy lojalnościowe i rozwojowe), pasjonatka angażowania ludzi, ekologii i wellbeingu. Tworzy programy lojalnościowe i motywacyjne nowej generacji dzięki polaczeniu psychologii z technologią, które uznane zostało za innowację na skalę światową. Od 12 lat stosuje grywalizację zarówno w biznesie, jak i zmianie zachowań społecznych, między innymi wśród dzieci, młodzieży, osób chorych i wykluczonych. Ania ma misję ulepszania świata dzięki technologii - działała między innymi na rzecz Fundacji: Mam Marzenie, Veolia, FOSA. Jest mentorką w międzynarodowej organizacji Vital Voices, która wspiera rozwój zawodowy kobiet. Prywatnie mama dwójki nastolatków, wokalistka (ANNAYA) i aktorka musicalowa.
CEO Grywit (gamification), CEO Aminnosys (systems for medical and pharmaceutical industries in Africa and Asia), CEO Justmotive (loyalty and development programs), passionate about engaging people, ecology and wellbeing. Creates new loyalty and incentive programs generation thanks to the combination of psychology and technology that have been recognized was for innovation on a global scale. He has been using gamification for 12 years both in business and in changing social behavior, among others among children, adolescents, the sick and the excluded. Ania has a mission improving the world thanks to technology - it worked, among other things, for Foundations: Mam Marzenie, Veolia, FOSA. She is a mentor in the international the Vital Voices organization, which supports the professional development of women. Privately, a mother of two teenagers, a singer (ANNAYA) and an actress musical.

Robert Stępień

Radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler. Zarządzający biurem w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Ceniony za responsywność, biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.
Attorney at law, partner at PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień, Kanclerz | Littler. Managing the office in Krakow. He has over 10 years of experience in the practice of HR law, in particular in the field of hiring and dismissing employees (individual and group), hiring temporary workers and outsourcing services, shaping relations with trade unions and implementing and terminating collective labor agreements and other internal sources of labor law . Valued for responsiveness, business approach and effectiveness. He conducts trainings and workshops in the field of HR law.

Michał Bodziony

Prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler. Uczestniczy w bieżącej obsłudze Klientów w sprawach z zakresu prawa HR. Wspiera przedsiębiorców w szczególności w kształtowaniu relacji ze związkami zawodowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych pracodawców, restrukturyzacjami, wdrażaniem pracy zdalnej oraz wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Autor publikacji i praktycznych komentarzy z zakresu prawa HR.
Lawyer at PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler. He participates in day-to-day customer service in matters related to HR law. He supports entrepreneurs, in particular, in shaping relations with trade unions and in matters related to the protection of employers' personal rights, restructuring, implementation of remote work and the introduction of anti-crisis solutions. Author of publications and practical comments in the field of HR law.

Agnieszka Szymańska

Trenerka i coach z 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży. Absolwentka kierunku zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Szkoły Trenerów. Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie, absolwentka Szkoły Coachów „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie pisze pracę magisterską z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Orędowniczka psychologii pozytywnej i wykorzystywania mocnych stron do poprawy jakości pracy i życia. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu komunikacji, talentów Gallupa, budowania relacji z Klientem, motywacji i zarządzania emocjami, zarządzania zmianą oraz radzenia sobie ze stresem. Posiada certyfikację do stosowania testu MTQ48 – badanie odporności psychicznej. Agnieszka prowadziła warsztaty oparte o talenty Gallupa zarówno dla zespołów jak i dla managerów takich firm jak: Accenture, KPMG, Gaspol, Netguru, Unilever, Sandoz, Samsung i innych.
Trainer and coach with 15 years of experience in sales. A graduate of management at the University of Economics in Krakow and the School of Trainers. Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys in Krakow, a graduate of the School of Coaches "The Art and Science of coaching" Erickson College Vancouver / Wszechnica Jagiellonian University, currently writing a master's thesis in psychology at the SWPS University in Warsaw. Advocate of positive psychology and the use of strengths to improve the quality of work and life. He specializes in training and workshops in the field of communication, Gallup talents, building relationships with the client, motivation and emotional management, change management and coping with stress. It is certified to use the MTQ48 test - mental toughness test. Agnieszka conducted workshops based on Gallup's talents for both teams and managers of companies such as: Accenture, KPMG, Gaspol, Netguru, Unilever, Sandoz, Samsung and others.

Adrian Kozłowski

Fizjoterapeuta, Osteopata, Ergonomista. COO w firmie OPPA, odpowiada za programy zdrowotne m.in. w Toyota Manufacturing Poland i Wago. Współpracuje z zespołami HR i BHP w zakresie zdrowia pracowników, aby dobrać najefektywniejsze działania do danej organizacji. Dba o pracowników różnych firm, żeby wiedzieli jak zabezpieczyć swoje stawy na przyszłość. Jego misją jest edukacja pacjentów, ponieważ chce, aby jak najpóźniej trafili do fizjoterapeuty i uniknęli operacji.
Physiotherapist, Osteopath, Ergonomist. COO at OPPA, responsible for health programs, incl. in Toyota Manufacturing Poland and Wago. Works with HR and H&S teams in the field of employee health to select the most effective activities for a given organization. He cares for employees of various companies so that they know how to secure their joints for the future. His mission is to educate patients, because he wants them to see a physical therapist as late as possible and avoid surgery.
previous arrow
next arrow
Slider

Dla kogo jest ta konferencja?

Jeżeli jesteś:

 • - Członkiem zarządu odpowiedzialnym za politykę kadrową
 • - HR managerem i specjalistą ds.HR
 • - dyrektorem personalnym
 • - HR business partnerem
 • - specjalistą odpowiedzialnym za rekrutację, rozwój i szkolenia
 • - specjalistą odpowiedzialnym za rekrutację, rozwój i szkolenia
 • - osobą zarządzającą zespołem
 • - menedżerem zespołu, który pracuje zdalnie lub hybrydowo

i chcesz, aby ludzie w Twojej firmie byli naprawdę szczęśliwi w pracy - zapraszamy! To będą dwa niesamowite dni pełne merytorycznej wiedzy oraz konkretnych przykładów szczęśliwych miejsc pracy z firm polskich i zagranicznych, w których pracownicy są zaangażowani w pracę i spełnieni niezależnie od tego, jak często pracują z biura i zdalnie.

Who is this conference for?

If you are:

 • - A board member responsible for human resources
 • - HR director responsible for workplace strategy
 • - HR manager and HR specialist interested in the future of work
 • - HR business partner
 • - specialist responsible for recruitment, development and training
 • - team leader
 • - team manager whose team works remotely or in a hybrid way

and you want people in your company to be really happy at work - welcome! Be prepared for two amazing days of sharing knowledge and best practices from companies based in Poland and abroad where employees are engaged in their work and feel fulfilled no matter how many days they spend working in the office or remotely.

Dlaczego warto?

- Konferencja "Happiness at Hybrid Work" to możliwość wymiany doświadczeń. To już druga edycja konferencji na temat szczęścia w pracy w Polsce, podczas której na żywo w Krakowie spotykają się ludzie zainteresowani tematyką Happiness at Work.
- Tym razem skupimy się na temacie szczęścia w pracy hybrydowej, będziemy rozmawiać i dzielić się naszymi praktykami związanymi ze szczęściem w pracy oraz pracą zdalną i pracą hybrydową w różnych organizacjach.
- Podczas konferencji czerpiemy wiedzę od prelegentów, a w czasie warsztatów możemy skutecznie ją przyswoić i doświadczyć wszystkimi zmysłami szczęścia w pracy podczas pracy w małych grupach.
- Naszym wspólnym celem jest wdrażanie modelu Happiness at Work w Polsce szczególnie w firmach, które wdrażają hybrydowy model pracy. Razem zdobywamy potrzebne umiejętności i wykorzystujemy je w praktyce w swojej pracy w organizacjach, które kreują przyszłość pracy i uszczęśliwiają pracowników.
Link do filmu z poprzedniej edycji: https://www.youtube.com/watch?v=cXAeR4obEzw

Why should you attend?

The "Happiness at Hybrid Work" conference is an opportunity to share experiences between people who care about Happiness at Work. This is the second edition of the conference on happiness at work in Poland, first one took place in September 2019. We can finally meet in person again in the city of Cracow, the heart of Poland.

- This time we will focus on the topic of happiness in hybrid work, we will talk and share our practices related to happiness at work as well as remote and hybrid work in various organizations.
- During the conference, you will learn from the speakers and take part in lively discussions. During the workshops, you will get a chance to put this knowledge into practice and you will be working in the small groups.
- Come and be part of the movement that will change the face of workplaces in Poland. Let’s create together the future of work and make employees around the world happy!
Link to the video from the previous edition:https://www.youtube.com/watch?v=cXAeR4obEzw

22-23.09.2022

Program konferencji

Pierwszy dzień programu będzie tłumaczony przez tłumacza symultanicznie!

22-23.09.2022

Programme

The first day of the program will be translated simultaneously by the translator!

Dzień 1: Konferencja

22.09.2022

Day 1: Conference

22.09.2022

8:00 – 9:00

Happy Registration & Networking

9:00 - 11:00

First Happy Session

Opening of the Conference

Katarzyna Kern & Magda Ferretti, PhD - Happy Hybrid Teams

Online warm welcome and how to be happier at work in new era of work

Alex Kjerulf - Chief Happiness Officer, Woohoo inc, Denmark

Positive Psychology in business practice after pandemic time

Oren Appel - Founder of Plus Consulting and Co-founder of Uppiness Online H&W Game, Israel

Fortuna about happiness: The power of a dispersed team - neurocognitive inspirations

Paweł Fortuna, PhD - Psychologist, Lecturer, Author of several books

Integration quiz - Why do you need happiness at work?

Agnieszka Szymańska, Pracownia Gier

11:00 - 11:15

Morning Happy Engaging Break

11:30 - 13:10

Second Happy Session

When you go back (to the office), don't go backwards.

Lisette Sutherland, CEO of Collaboration Superpowers, Netherlands

Tired of working at work? How to take care of yourself and your employees to run full power potential?

Małgorzata Czarnecka, CEO of Human Power

Digital nomadism - a new dimension of hybrid work

Robert Stępień, Michał Bodziony, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler

Homo-Workus needs and expectations and a new office

Karolina Manikowska - Nowy Styl

13:00 - 14:0000

Happy Lunch

14:00 - 16:00

Third Happy Session

Spine or movement. Take care of healthy habits while working in a sedentary position.

Adrian Kozłowski, Oppa

The ways to be happy in a corporation. Orange Polska case study

Kamila Gajc and Barbara Tomaszewska - Orange Polska

What is it like to be a Happiness Manager in Poland - a case study

Michalina Jabłońska - Sprawnik - Chief Happiness Officer - ProData Consult

How to create a "great place to work" when an office is optional? - case study

Filip Walkowicz - Site Leader, Akamai

Do we need nests? Office as a tool of a hybrid team manager.

Andrzej Butra - Co-founder Workplace Team

16:00 – 16:15

Happy Break

16:15 - 17:40

Fourth Happy Session

Interactive Q&A session with Polish Happiness Managers

Katarzyna Kamień - Rybka - Viessmann, Renata Marcinowska - Restaurant Club, Justyna Królak - Częstochowa City Hall, dr Anna Hildebrandt-Mrozek - Happiness at School

How to effectively take care of your well-being at work and after work

Sylwia Rybak - Coach AQR Polska

Musical performance

Justyna Królak - Urząd Miasta Częstochowa

Surprise!

Bartłomiej Świstak Piotrowski- Krakowski Świstak

Happy Closing Session

Katarzyna Kern & Magda Ferretti, PhD - Happy Hybrid Teams

From 18.00

Happy After Party

All of us :)

Dzień 2: Konferencja

23.09.2022

Day 2: Conference

23.09.2022

8:OO – 8:50

Happy Coffee and Networking

8:50 - 9:00

Happy Welcome on the second day

Katarzyna Kern & Magda Ferretti, PhD - Happy Hybrid Teams

9:00 - 11:00

First Happy Workshop session

You can select 1 out of 3 available workshops

Uppiness Game Demo - Workshop

Oren Appel - Founder of Plus Consulting and Co-founder of Uppiness Online H&W Game, Israel

Mindfulness Workshop

Sylwia Rogala - Marciniak, Certified MBSR / MBCL mindfulness teacher (Mindfulness Based Stress Reduction certificate

Job crafting workshop

Malwina Puchalska-Kamińska, PhD & Agnieszka Łądka-Barańska, Job Crafting Polska

11:00 - 11:30

Happy Break

11:30 - 13:30

Second Happy Workshop Sessions

You can select 1 out of 3 available workshops

Hybrid Team integration - best practices

Magda Ferretti, PhD - Happy Hybrid Teams

Laughter Yoga for Happiness at work

Małgorzata Luberda

Feel the Flow. Inspirational Meeting with Points of You ®

Barbara Dolata

13:30 - 14:30

Happy Lunch Break

14:30 - 16:30

Third Happy Workshop Sessions

You can select 1 out of 3 available workshops

Chief Happiness Officers from 10 countries online

Kasia Kern

Release sTREss - neurobiological mechanisms of stress and exercises to relieve stress, tension and injuries TRE®

Katarzyna Elżbieta Mikrut, TRE® (Tension & Trauma Release Exercises) Provider, Strefa Uwalniania

The use of visual thinking in hybrid work

Anna Bednarz, Facylitatorka

16:30 - 17:00

Closing experience - All

Katarzyna Kern & Magda Ferretti, PhD - Happy Hybrid Teams

17:00 – 18:00

Networking & Coffee

Gdzie?

Hotel Vienna House Andel's Cracow

Hotel Vienna House Andel's Cracow to niezwykłe połączenie designu, sztuki i gościnności. Lokalna społeczność i miłośnicy sztuki, jak również podróżujący w celach służbowych i turystycznych doceniają jego położenie w samym sercu Krakowa, piękne pokoje, kalifornijską restaurację Mavericks, Bar Smok i funkcjonalną powierzchnię eventową.

WIEDZA I INSPIRACJE

HAPPY CASE STUDIES

MNÓSTWO POZYTYWNEJ ENERGII I NETWORKING

Location

Hotel Vienna House Andel's Cracow

Hotel Vienna House Andel's Cracow is a unique combination of design, art and hospitality. The local community and art lovers, as well as business and leisure travelers appreciate its location in the very heart of Krakow, with beautiful rooms, restaurant, bar and event area.

KNOWLEDGE AND INSPIRATION

HAPPY CASE STUDIES

LOTS OF POSITIVE ENERGY AND NETWORKING

Happy Hybrid Teams

Organizator Konferencji

Happy Hybrid Teams to firma konsultingowa-szkoleniowa wspierająca menedżerów zespołów rozproszonych w podnoszeniu poziomu szczęścia pracowników. Założycielkami firmy są psycholożki organizacji Kasia Kern - pierwsza w Polsce certyfikowana Chief Happiness Officer, dyrektor HR z 20-letnim stażem pracy oraz dr Magda Ferretti - autorka pracy doktorskiej "Przywództwo w zespołach rozproszonych" z 2015 roku, Project Manager i Account Manager zespołów zdalnych z 14-letnim stażem pracy.

Happy Hybrid Teams sp. z o.o
NIP 683-212-20-76

Conference Organizer

Happy Hybrid Teams is a consulting and training company supporting managers of dispersed teams in increasing the level of employee happiness. The founders of the company are organizational psychologists: Kasia Kern - Poland's first certified Chief Happiness Officer, HR director with 20 years of work experience and Magda Ferretti, PhD - author of the doctoral dissertation "Leadership in distributed teams" from 2015, Project Manager and Account Manager of remote teams with 14 years of work experience.

logotype

Happy Hybrid Teams

Wspierają nas

Happy partners

They support us

Happy partners

Jeśli chciałbym zostać jednym z naszych partnerów skontaktuj się z nami!

If I would like to become one of our partners contact us!

dr. Martin Seligman

"Authentic happiness derives from raising the bar for yourself, not rating yourself against others. "

Wybierz coś dla siebie

Dostępne pakiety biletów

Available Packages

Purchase your Ticket!

Zapraszamy Cię na dwa dni konferencyjne - wykłady i warsztaty. Masz też możliwość uczestniczenia tylko w konferencji. Decydujesz Ty- my zapraszamy i czekamy na Ciebie. Przed zakupem zapoznaj się z regulaminem .

Select form the option of Conference and workshop in 1 bundle, or Conference only. Workshop access is only available as part of the conference, and not sold separately.
Please read our regulations .

Standard 1 dzień

Standard 1 day

1399zł +23%VAT

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Standard 2 dni

Standard 2 days

1799zł +23%VAT

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Nasz zespół

Happy Team

Our Team

Happy Team

Katarzyna Kern

Chief Happiness Officer

dr Magda Ferretti

Chief Hybrid Work Officer

Sandra Morawska- Bujek

Client Happiness Manager

Adam Romek

Happiness Social Media Manager